زندگى در مدرسه آدابى دارد که عمل به آنها براى طلاب مفید است:

1 . مقررات و شرایط مدرسه را محترم بدانید.

2 . نظم و نظافت را در مدرسه مراعات کنید.

3 . از سر و صدا و صداى بلند در مدرسه بپرهیزید.

4 . در وظایف درسى و تحقیقى خود کوتاهى نکنید.

5 . با لباس مناسب در مدرسه ظاهر شوید.

6 . از وسائل و اموال خود مراقبت کنید.

7 . بى موقع به حجره دیگران نروید.

8 . از خطاى دیگران گذشت کنید.

9 . به حقوق دیگران احترام کنید و بى اجازه دست به وسائل دیگران نزنید.

10 . سعى کنید با دیگران مدارا کنید و روحیه سازگار داشته باشید.

11 . به عیوب دیگران توجه نکنید.

12 . به عموم طلاب بویجه سادات و طلاب معمّم و بزرگتر از خود احترام کنید.


دسته ها : حجره
جمعه بیست و پنجم 11 1387
X