حجره

دراصطلاح طلبگی وحوزوی به اتاقی گویند که منسوب به طلبه ها است

بستگی داره به تعداد افراد دراون اتاق

یکی کمه ،5 تاش زیاده

یادش به خیرسال اول طلبگی ما 3 نفربودیم

من وحمزه ویونس
دسته ها : حجره
جمعه بیست و پنجم 11 1387
X